Thông Báo

Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp

13/09/2022

Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp


Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp

13/09/2022

Hướng dẫn quy trình xử lý khi có F0, F1 trong quá trình học trực tiếp


Thông báo về vể tổ chức đào tạo tập trung tại trường

13/09/2022

Thông báo về vể tổ chức đào tạo tập trung tại trường


TB vv đăng ký học ghép môn GDQP - AN từ khóa K24 trở về trước

13/09/2022

TB vv đăng ký học ghép môn GDQP - AN từ khóa K24 trở về trước


Thông báo về việc tổ chức đào tập trung trực tiếp kết hợp trực tuyến

13/09/2022

Thông báo về việc tổ chức đào tập trung trực tiếp kết hợp trực tuyến