Thông Báo

Địa điểm thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020

16/04/2020

Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020

09/03/2020

Sinh viên xem kỹ, kiểm tra và bổ sung, điều chỉnh (nếu có) trước 20/3/2020. Liên hệ GV cố vấn


Thông báo cập nhật điểm Giáo dục quốc phòng - An nin

20/02/2020

Danh sách sinh viên thực tập và đơn vị thực tập (Đã cập nhật ngày 8/2/2020)

08/02/2020

Thông báo nhận học bổng - khen thưởng NH 2018-2019

06/01/2020

Sinh viên khi đi nhận tiền thưởng vui lòng xem Số Quyết định và Số thứ tự của mình trong danh sách khen thưởng, để thuận tiện cho việc phát tiền thưởng. Có đem theo thẻ sinh viên và CMND