Tốt nghiệp

QUY ĐINH THỂ THỨC TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TẠI KHOA LUẬT DUY TÂN 2021

13/09/2022

Danh sách sinh viên kiểm tra thông tin in bằng TN 3/2021

13/09/2022

SV kiểm tra. Điều chỉnh gởi mail cô Linh Email: hatrinhphuonglinh@duytan.edu.vn Thủ tục. Thời gian nhận bằng chưa có nhé


Kết quả khảo sát anh văn và tin học đợt tháng 3-2021

13/09/2022

Điểm khảo sát Anh văn & Tin học Tháng 03.2021,sinh viên xem tại: 1. Link điểm khảo sát tin học: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11255&lang=VN 2. Link điểm khảo sát Anh văn: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11256&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11257&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11258&lang=VN


Thông báo điểm xét bảo vệ khóa luận đợt tốt nghiệp tháng 6-2021

13/09/2022

Thông báo nộp chuyên đề thực tập đợt tốt nghiệp tháng 6-2021

13/09/2022