Tốt nghiệp

Kết quả khảo sát anh văn (có điều chỉnh)

10/10/2020

Sinh viên xem theo link sau Link 2 KN: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11187&lang=VN Link 3 KN: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11186&lang=VN


Danh sách xét tốt nghiệp tháng 10-2020: Sinh viên kiểm tra thông tin

10/10/2020

Thông báo nộp đơn phúc khảo tốt nghiệp đợt tháng 10-2020

09/10/2020

Thông báo xem kết quả khảo sát Anh văn-Tin học và tốt nghiệp

09/10/2020

Trong 10/10 sẽ có danh sách xét nhận bằng, sinh viên chú ý xem để bổ sung, điều chỉnh (nếu có) 1. Link điểm khảo sát tin học: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11178&lang=VN 2. Link điển khảo sát Anh văn: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11179&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11180&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11181&lang=VN 3. Link Môn 1: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11182&lang=VN 4. Link Môn 2: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11183&lang=VN


Danh sách xét công nhận tốt nghiệp (nhận bằng) tháng 10-2020 (có bổ sung)

07/10/2020