Tốt nghiệp

Danh sách thực tập tốt nghiệp K21 - đã nhập tên đề tài

14/02/2019

Sinh viên kiểm tra 3 sheet (3 file đều như nhau nhưng sắp xếp khác nhau để Sinh viên dễ kiểm tra). Mọi thay đổi liên hệ GV hướng dẫn để được giải quyết trước khi nộp P. Đào tạo ngày 16/2 sẽ không thể đổi được nữa.


Danh sách thực tập tốt nghiệp bổ sung

13/02/2019

Đề cương ôn thi tốt nghiệp - Ngành Luật kinh tế - Môn 2

29/01/2019

Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2019-Ngành Luật-Môn 1

29/01/2019

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

27/01/2019