Tốt nghiệp

Danh sách phân nhóm làm Lễ tốt nghiệp ngày 9-6-2019

13/09/2022

Danh sách công nhận tốt nghiệp (có bổ sung- cập nhật đến ngày 3-6-2019)

13/09/2022

Thông báo diện được công nhận - hoãn và hỏng tốt nghiệp

13/09/2022

Thời gian làm để Lễ (Lịch chính thức) Diện xuất sắc: 7h ngày 8/6/2019 tại NH Trưng Vương Diện còn lại: 13h ngày 9/6/2019 tại HT 613


Danh sách công nhận tốt nghiệp K21LKT

13/09/2022

Thông báo nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp 5-2019

13/09/2022