Thông Báo

Qui định thu học phí năm học 2020-2021 (không tính K26)

13/09/2022

Thông báo điều chỉnh mức thu học phí học kỳ hè NH 2019-2020

13/09/2022

Thông báo tuyển sinh liên thông đợt 1-2020

13/09/2022

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2020

13/09/2022

Danh sách sinh viên K24 và 25 thiếu hồ sơ đầu vào

13/09/2022

Sinh viên nộp cho Ban cán sự, BCS tập hợp nộp tại P. CTSV, tầng 1, P. 108-Cơ sở 209 Phan Thanh trước 31/10/2020