Thông báo về việc xem xét học phần Giáo dục thể chất

25/10/2021

Thông báo về việc xem xét học phần Giáo dục thể chất

Sinh viên thuộc các khóa tuyển sinh từ 2015 (K21) đến khóa tuyển sinh2017 (K23) được xem xét công nhận hoàn thành nội dung Giáo dục thể chất nếu sinh viên đã tham gia học ít nhất 3 học phần với điểm đánh giá đạt theo quy định.
Vì vậy các bạn sinh viên K21 đến K23 đủ điều kiện kê khai vào Link.
HẠN CUỐI : TRƯỚC 17H00 NGÀY 03/11/2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_JSJgrlp5Vu6fa1EhumeU9D2ZqLb-tGe/edit#gid=2109393893