Thông báo nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp Tháng 11 năm 2021

23/10/2021

Thông báo nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp Tháng 11 năm 2021

Những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp gấp rút nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp về văn phòng Khoa trước 11h ngày 5/11/2021.
Đơn xin công nhận tốt nghiệp có dấu xác nhận của địa phương hoặc nơi công tác.
https://khoaluat.duytan.edu.vn/tin-tuc-thong-bao/bieu-mau/