Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022

17/02/2022

KẾ HOẠCH

 
   


Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6 năm 2022

 

            Căn cứ các quy định hiện hành của Trường Đại học Duy Tân Kế hoạch năm học 2021-2022;

            Căn cứ Thông báo số 111/TB-ĐHDT ngày 09/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân về Kế hoạch tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng tháng 6 năm 2022.

Khoa Luật xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            - Thực hiện kế hoạch đào tạo theo hướng ứng dụng, lý luận gắn với thực tiễn, qua đó giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế, kiểm tra lại những kiến thức đã được học trên giảng đường;

            - Giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với thực tế nghề nghiệp sau khi ra trường, qua đó rèn luyện các kỹ năng và thái độ làm việc.

  1. ĐƠN VỊ THỰC TẬP

            - Sinh viên thực tập tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp… có hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến ngành Luật hoặc Luật kinh tế, có con dấu để xác nhận Nhật ký và Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho sinh viên;

            - Đề tài để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp phải liên quan đến hoạt động của đơn vị thực tập;

            - Những sinh viên thực tập tại cùng một cơ quan, đơn vị thì đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp không được trùng nhau.

  1. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

3.1. Thực tập tốt nghiệp

            Khoa lập danh sách phân công giảng viên hướng dẫn, họ tên, mã sinh viên, tên đơn vị thực tập, tên chuyên đề thực tập tốt nghiệp gửi về Phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng ra quyết định.

            - Thời gian thực tập (5 tuần): T 17/02/2022 đến 24/3/2022.

            - Đối tượng: Áp dụng đối với sinh viên K24, các K23 trở về trước phải có đơn xin thực tập tốt nghiệp được phê duyệt của khoa và Phòng Đào tạo.

- Điều kiện: Không áp dụng điều kiện tiên quyết cho các đối tượng ở trên.

- Chấm TTTN: T 24/3/2022 đến 30/3/2022.

  • Nộp điểm về Phòng Đào tạo chậm nhất đến ngày 31/3/202

            Trong quá trình thực tập, sinh viên phải ghi nhật ký thực tập, đăng ký và viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp được đơn vị thực tập xác nhận. Mẫu Nhật ký thực tập và Quy cách viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp đã được Khoa công bố trên trang Web của Khoa.

3.2. Khóa luận tốt nghiệp

Điều kiện:

            - Sinh viên chỉ được thực hiện KLTN nếu điểm trung bình chung tích lũy quá trình học tập đạt từ 3.2 trở lên (theo thang điểm 4);

            - Không có học phần bị nợ.

Thời gian thực hiện khóa luận:

  • Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) : Từ 04/4/2022 đến 14/5/2022.

- Bảo vệ KLTN từ 15/5/2022 đến 19/5/2022.

- Nộp điểm về Phòng Đào tạo chậm nhất đến ngày 20/5/2022.

3.3. Thi tốt nghiệp

- Sinh viên sẽ học và thi một học phần (3 tín chỉ) đối với các ngành, cụ thể như sau:

            - Ngành Luật: Học phần “Pháp luật về quyền con người”.

            - Ngành Luật Kinh tế: Học phần “Kỹ năng áp dụng pháp luật trong kinh doanh thương mại”.

            - Thời gian tổ chức các học phần Thi tốt nghiệp từ ngày 04/4/2022 theo lịch học trên hệ thống mydtu.

            - Đề cương chi tiết của 2 học phần này Khoa sẽ xây dựng chi tiết, được duyệt qua Hội đồng Khoa và nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 15/3/2022 để trình Hiệu trưởng phê duyệt.