Thông báo về việc đăng ký lớp học kỳ I năm học 2021-2022

30/07/2021

-Thời hạn Đăng ký/Hủy đăng ký chung: 5/8/2021 đến 4/9/2021

- Thời hạn Hủy bỏ đăng ký chung: 5/9/2021 đến 11/9/2021

-Số tín chỉ tối đa được đăng ký: 19 ( chương trình thường), 20 ( chương trình tiên tiến và quốc tế)

-Lịch trình đăng ký: + K24 bắt đầu từ 5/8/2021

                              + K25: bắt đầu từ 9/8/2021

                              + K26: bắt đầu từ  12/8/2021

-Thời gian học kỳ 1: từ 23/08/2021 đến 09/01/2021.

Đề nghị các bạn sinh viên đọc kỹ file đính kèm