Thông báo mở hệ thống đánh giá rèn luyện bổ sung học kỳ II năm học 2021-2022

12/09/2022

  • Thời gian Sinh viên tự đánh giá: Mở 0h00 ngày 13/9/2022, đóng lúc 24h 00 ngày 25/9/2022
Các bạn sinh viên chưa ĐGRL gấp rút đánh giá đầy đủ.