Lịch thi

Lịch thi liên thông - học kỳ 2 NH 2017 -2018 Dự kiến

14/03/2018

Lịch thi KTHP kỳ 2- Anh văn CHÍNH THỨC

03/03/2018

Sinh viên chú ý đem theo thẻ Sinh viên khi dự thi


Lịch thi KTHP kỳ 2- Tuần 32-33 CHÍNH THỨC

03/03/2018

Sinh viên chú ý đem theo thẻ sinh viên khi dự thi


Lịch thi KTHP kỳ 2- (có lịch ANH VĂN) Tuần 32-33 DỰ KIẾN

07/02/2018

Xem tập tin đính kèm (chú ý: đem theo thẻ sinh viên khi dự thi, nộp học phí kỳ 2 trước ngày thi chậm nhất là 3 ngày, không kể chiều thứ 7&CN)


Điều chỉnh phòng thi lịch thi KTHP GĐ 2 học kỳ I khối Liên thông - Tuần 22 (ENG 302)

02/01/2018

Xem tập tin đính kèm