Tốt nghiệp

Thông báo nộp chuyên đề thực tập tốt nghiệp K21

21/03/2019

Thông báo nộp học phí chuyên đề thực tập - lệ phí thi - bảo vệ KL - nhận bằng tốt nghiệp

16/03/2019

Thời gian nộp: Chuyên đề: nộp như học phí môn học, 2 TC nộp trước ngày bảo vệ chuyên đề: 23/3/2019 Thi tốt nghiệp: nộp khi đã có danh sách xét thi và trước khi thi: từ 4/5 đến 15/52019 Khóa Luận tốt nghiệp: nộp khi đã có danh sách xét làm khóa luận và trước khi bảo vệ: từ 22/3 đến 4/52019 Nhận bằng tốt nghiệp: nộp khi đã có danh sách xét nhận bằng và trước khi nhận bằng: từ 1/6 đến 8/62019


Quy định về quy cách viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp (cập nhập ngày 23/02/2019)

23/02/2019

Mẫu nhật ký thực tập tốt nghiệp

18/02/2019

Khoa Luật chính thức ban hành Mẫu Nhật ký thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên K21. Sinh viên chú ý tải biểu mẫu về và đọc kỹ hướng dẫn cách viết để tránh sai sót.


Danh sách thực tập tốt nghiệp K21 (đã điều chỉnh và bổ sung sinh viên mới nộp đv thực tập)

18/02/2019