Thông báo nộp lệ phí khóa luận tốt nghiệp, thi TN (học môn TN) đợt TN tháng 06/2023

10/05/2023

 Nộp lệ phí:

Khoa Luật thông báo, Sinh viên các khóa làm khóa luận tốt nghiệp, thi TN đợt TN tháng 06/2023 Sinh viên nộp lệ thí  tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (137 Nguyễn Văn Linh).

Thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 13/05/2023

Trường hợp Sinh viên không hoàn thành lệ phí đúng thời hạn sẽ không đủ điều kiện tham gia hội đồng chấm phản biện khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp.