Quy định về việc tốt nghiệp tháng 6/2021.

31/05/2021

Căn cứ vào Quyết định 2188/QĐ-ĐHDT về việc Ban hành quy định bảo về khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến, khoa Luật thông báo: 

1. Về hình thức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: Trực tuyến (Sinh viên xem chi tiết về hướng dẫn trong file đính kèm).

2. Lịch bảo vệ dự kiến ngày 17-20/6/2021 (khoa sẽ có thông báo cụ thể sau).

3. Việc thu khóa luận: Sinh viên nộp cho GVHD thu, GVHD thu, chấm điểm và nộp về văn phòng khoa  trước 17h00 ngày 10/6/2021. 

Trân trọng.