Tốt nghiệp

Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 ( Cập nhật tới ngày 5/7/2022)

13/09/2022

Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 ( Cập nhật tới ngày 5/7/2022)


Danh sách Sinh viên Tốt nghiệp đợt tháng 6.2022

13/09/2022

Danh sách Sinh viên Tốt nghiệp đợt tháng 6.2022


Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp 6/2022

13/09/2022

Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp 6/2022


Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp T3.2022

13/09/2022

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp T3.2022


DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 2/2022 (bổ sung)

13/09/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 2/2022 (bổ sung)