Tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 2/2022 (bổ sung)

13/09/2022

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THÁNG 2/2022 (bổ sung)


Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và GVHD thực tập tốt nghiệp tháng 2/2022

13/09/2022

Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và GVHD thực tập tốt nghiệp tháng 2/2022


Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022 ( có thay đổi)

13/09/2022

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022 ( có thay đổi)


Quy cách viết Báo cáo thực tập, Nhật ký thực tập, Khóa luận tốt nghiệp

13/09/2022

Quy cách viết Báo cáo thực tập, Nhật ký thực tập, Khóa luận tốt nghiệp


Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022

13/09/2022

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp ngành Luật và Luật kinh tế tháng 6.2022