Tốt nghiệp

Thông báo vv nộp lệ phí thi tốt nghiệp năm 2021-2022 đợt tháng 12/2021

29/11/2021

Thông báo vv nộp lệ phí thi tốt nghiệp năm 2021-2022 đợt tháng 12/2021


Danh sách sinh viên đủ điều kiện và vớt điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2021

26/11/2021

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và vớt điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2021


Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

15/11/2021

Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt tháng 11/2021


Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

11/11/2021

Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2021


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

06/11/2021

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 11/2021