Tốt nghiệp

Thông báo tiếp tục nhận đơn công nhận tốt nghiệp đợt tháng 7/2021

13/09/2022

Khoa tiếp tục nhận đơn công nhận tốt nghiệp của các bạn sinh viên tới ngày 22/7/2021. Các bạn nộp lệ phí học và thi sớm, trước ngày thi ít nhất 3 ngày


Điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6/2021

13/09/2022

Điều chỉnh kế hoạch tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6/2021


Điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 7/2021

13/09/2022

Điều chỉnh tiến độ tốt nghiệp tháng 7/2021


Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp tháng 06.2021

13/09/2022

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp Tháng 6.2021

13/09/2022