Tốt nghiệp

Thông báo điểm xét bảo vệ khóa luận đợt tốt nghiệp tháng 6-2021

13/09/2022

Thông báo nộp chuyên đề thực tập đợt tốt nghiệp tháng 6-2021

13/09/2022

Danh sách thi khảo sát Anh văn và Tin học tháng 3-2021

13/09/2022

1. Link khảo sát tin học: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11247&lang=VN 2. Link khảo sát Anh văn: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11249&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11250&lang=VN http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11251&lang=VN


Đề cương khảo sát Anh văn-Tin học năm 2021

13/09/2022

Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2021-khoa Luật

13/09/2022