Tốt nghiệp

Thông báo về việc xem xét học phần Giáo dục thể chất

13/09/2022

Thông báo về việc xem xét học phần Giáo dục thể chất


Thông báo nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp Tháng 11 năm 2021

13/09/2022

Thông báo nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp Tháng 11 năm 2021 Những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp gấp rút nộp đơn xin công nhận tốt nghiệp về văn phòng Khoa trước 11h ngày 5/11/2021. Đơn xin công nhận tốt nghiệp có dấu xác nhận của địa phương hoặc nơi công tác. https://khoaluat.duytan.edu.vn/tin-tuc-thong-bao/bieu-mau/


Danh sách phân công GVHD TTTN đợt tháng 10/2021

13/09/2022

Danh sách phân công GVHD TTTN đợt tháng 10/2021


Biểu mẫu quy cách trình bày Chuyên đề thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

13/09/2022

Biểu mẫu quy cách trình bày Chuyên đề thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp Các bạn sinh viên xem kỹ file đính kèm nhé


Danh sách phân công GVHD TTTN đợt tháng 12- 2021

13/09/2022

Danh sách phân công GVHD TTTN đợt tháng 12- 2021 Các bạn trong danh sách liên hệ với Giảng viên hướng dẫn