Tốt nghiệp

Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

13/09/2022

Thông báo nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt tháng 11/2021


Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

13/09/2022

Danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2021


Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 11/2021

13/09/2022

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 11/2021


Danh sách sinh viên đủ điều kiện và vớt điều kiện học môn thay thế tốt nghiệp tháng 12/2021

13/09/2022

Danh sách sinh viên đủ điều kiện và vớt điều kiện học môn thay thế tốt nghiệp tháng 12/2021


Danh sách diện sv xét vớt thi tốt nghiệp cập nhật tới ngày 04/11/2021

13/09/2022

Danh sách diện sv xét vớt thi tốt nghiệp cập nhật tới ngày 04/11/2021