Thông báo vv mở Hệ thống ĐGRL bổ sung T5.2022

17/05/2022

Thông báo vv mở Hệ thống ĐGRL bổ sung T5.2022
  • Thời gian sinh viên tự ĐGRL: 0h00 ngày 14/05/2022 đến 24h00 ngày 22/05/2022
Các bạn sinh viên nào chưa ĐGRL thì vào ĐGRL đầy đủ nhé.
Sau thời gian trên các bạn không ĐGRL thì tự chịu trách nhiệm nhé