Thông báo v/v đăng kí môn học Hướng nghiệp 3 cho SV chưa đăng kí trước đây

25/12/2017

Những bạn Sinh Viên nào chưa đăng kí học môn hướng nghiệp 3, nhưng có trong khung chương trình học của mình , thì lên Khoa làm đơn đăng kí môn học, để Khoa tổng hợp gửi Phòng Đào Tạo giải quyết!