THÔNG BÁO Về việc Đăng ký Lớp Học kỳ 1 Năm học 2022-2023

28/07/2022

Sinh viên đăng ký môn học trong Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 như sau:
1. Thời gian đăng ký tín chỉ:
- Thời hạn Đăng ký/Hủy đăng ký chung (Xóa môn đăng ký /Chuyển lớp): Từ ngày 02/08/2022 đến hết ngày 03/09/2022;
- Thời hạn bỏ đăng ký chung (bỏ môn và nhận điểm W/R): Từ ngày 04/09/2022 đến hết ngày 10/09/2022;
2. Số tín chỉ được đăng ký tối đa: 19 tín chỉ đối với sinh viên chương trình thường (không bao gồm 01 tín chỉ giáo dục thể chất) và 20 tín chỉ đối với sinh viên chương trình tiên tiến và quốc tế (không bao gồm 01 tín chỉ giáo dục thể chất);
3. Điều kiện đăng ký: Sinh viên được đăng ký theo Điều kiện lỏng. Tuy nhiên, để được tham gia lớp học, sinh viên phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
- Sinh viên đã hoàn thành môn học tiên quyết (Đạt điểm qua môn);
- Sinh viên đã tham gia học môn tiên quyết và đang trong quá trình chờ điểm (nếu khi có điểm mà sinh viên không qua môn, hệ thống sẽ xóa sinh viên ra khỏi lớp đã đăng ký).
Sinh viên sẽ không được học các môn học có điều kiện tiên quyết là những môn đã nhận điểm F hoặc chưa tham gia học. Ví dụ: Môn A là môn tiên quyết cho Môn B, nếu sinh viên bị điểm F Môn A hoặc chưa tham gia học Môn A sẽ không được học Môn B.
4. Lịch trình đăng ký cụ thể:
- Sinh viên từ K25 về trước bắt đầu đăng ký từ ngày 02/08/2022;
- Sinh viên K26 bắt đầu đăng ký từ ngày 05/08/2022;
- Sinh viên K27 bắt đầu đăng ký từ ngày 09/08/2022.
Yêu cầu sinh viên cần liên hệ với Cố vấn học tập để được hỗ trợ đăng ký môn học một cách thuận lợi và nhanh chóng hơn.
5. Thời gian học kỳ 1: Từ ngày 22/08/2022 đến hết ngày 29/01/2023;
6. Những lớp có số sinh viên đăng ký thấp (dự kiến dưới 20 sinh viên) sẽ không tổ chức (ngoại trừ một số ngành/chuyên ngành có tổng số sinh viên thấp);
7. Một số lưu ý quan trọng đối với sinh viên:
- Đối với sinh viên các Khóa K26, K27 của các Ngành thuộc chương trình tiên tiến & quốc tế, quản trị sự kiện & giải trí, kiến trúc, xây dựng, môi trường, khoa học xã hội & nhân văn, điện-điện tử, Chương trình tài năng (HP); Sinh viên các khóa thuộc Khoa Y, Dược, Điều dưỡng, sinh viên Liên thông, giao cho Phòng Đào tạo căn cứ vào Khung chương trình dự kiến ở Học kỳ 1 Năm học 2022-2023 và phối hợp với các Khoa để đăng ký sinh viên vào các lớp môn học tương ứng (dành cho những sinh viên chưa đăng ký môn học đó, không bị ràng buộc điều kiện tiên quyết). Trường hợp sinh viên muốn hủy lớp, chuyển lớp đã đăng ký sẵn hay đăng ký bổ sung thêm môn học vẫn có thể thực hiện trên hệ thống theo thời hạn đăng ký của khóa học mà sinh viên đang theo học, tuy nhiên cần hạn chế để không bị ảnh hưởng đến tiến độ học tập;
- Sinh viên cần liên lạc với Cố vấn học tập hoặc Lãnh đạo Khoa chủ quản trước thời gian diễn ra đăng ký môn học để được tư vấn. Đồng thời phải kiểm tra lại cẩn thận số tín chỉ đã đăng ký, danh sách lớp học, môn học trong Chương trình học, môn học trong Khung chương trình và lịch học của mình;
- Sinh viên tất cả các khóa đăng ký môn học theo đúng Khung chương trình hoặc đăng ký học trả nợ môn học, nếu hết chỗ thì gửi yêu cầu về Khoa, Khoa tổng hợp yêu cầu của sinh viên và đề nghị Phòng Đào tạo mở thêm chỗ hoặc mở thêm lớp cho sinh viên được đăng ký. Việc hết chỗ đăng ký chỉ là tạm thời, Phòng Đào tạo có trách nhiệm đảm bảo cho tất cả sinh viên được đăng ký học theo đúng Khung chương trình của học kỳ 1 năm học 2022-2023.
- Trường hợp sinh viên đủ điều kiện đăng ký học vượt, sinh viên gửi Phiếu đăng ký học vượt về Khoa, Khoa tổng hợp Phiếu của sinh viên và chuyển về Phòng Đào tạo để thực hiện việc đăng ký môn học cho sinh viên.
- Sinh viên không được phép đăng ký vào các lớp môn học đã học xong vì bất kỳ lý do nào khác, sinh viên khi đăng ký sẽ không được rút ra khỏi lớp môn học. Trường hợp muốn đăng ký học cải thiện điểm, sinh viên làm đơn đăng ký học cải thiện điểm nộp về Phòng Đào Tạo để được xử lý.
- Đề nghị mỗi sinh viên phải có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản myDTU của mình, không cho mượn hoặc cung cấp cho bất kỳ ai. - Nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo để được hỗ trợ xử lý.
8. Danh sách các môn học được mở xem trên hệ thống mydtu và hệ thống courses.