Thông báo về việc đăng ký học kỳ hè năm học 2020-2021

02/06/2021

Theo thông báo của Trường Đại học Duy Tân, Khoa Luật xin thông báo về lịch đăng ký học hè như sau:

- Thời hạn: 7/6/2021 đến 3/7/2021. 

-Số tín chỉ tối đa: 10 tín chỉ

- Thời gian học kỳ hè: 28/6/2021 đến 15/08/2021

Đề nghị sinh viên đọc kỹ file đính kèm.