Danh sách thi khảo sát Tin học và Anh văn

09/09/2022

1. Danh sách thi khảo sát tin học ngày 10/9/2022

http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11353&lang=VN

2. Danh sách thi khảo sát anh văn ngày 11/9/2022

Danh sách kỹ năng nghe đọc 3KN: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11354&lang=VN

Danh sách kỹ năng nghe đọc 2 KN: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11355&lang=VN

Danh sách kỹ năng nói: http://pdaotao.duytan.edu.vn/EXAM_PASS_Detail/?ID=11356&lang=VN

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.