Thông Báo

THÔNG BÁO Các bạn sinh sinh tốt nghiệp đợt tháng 6.2022 nhận bằng

13/09/2022

THÔNG BÁO Các bạn sinh sinh tốt nghiệp đợt tháng 6.2022 nhận bằng


Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Sơn Trà - Đà Nẵng)

13/09/2022

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Sơn Trà - Đà Nẵng)


Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Sơn Trà - Đà Nẵng)

13/09/2022

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Sơn Trà - Đà Nẵng)

13/09/2022

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP (Cho sinh viên nhận chế độ ở quận Sơn Trà - Đà Nẵng)


THÔNG BÁO “V/v trả hồ sơ ra trường tháng 07/2022”

13/09/2022

THÔNG BÁO “V/v trả hồ sơ ra trường tháng 07/2022”