HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CỦA VIỆT NAM VỀ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN (PHẦN 2)

19/04/2022

  1. Chính sách pháp luật hiện hành của Việt Nam về quy hoạch không gian biển

Hệ thống pháp luật và chính sách liên quan đến quy hoạch không gian biển đã được ban hành rộng khắp từ trung ương đến địa phương.

Ở cấp độ Trung ương, có thể kể đến các văn bản luật tiêu biểu như: Luật Biển Việt Nam 2012; Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015; Luật quy hoạch năm 2017; trong đó, Luật Quy hoạch năm 2017 với nhiều quy định cụ thể và chi tiết về quy hoạch không gian biển như lấp vào chỗ trống còn thiếu trong hệ thống pháp luật và chính sách về quy hoạch không gian biển của Việt Nam. Luật Quy hoạch năm 2017 cũng đã chỉ rõ thẩm quyền, nhiệm vụ, quy trình, nội dung, … của hoạt động quy hoạch không gian biển. Luật này cũng quy định về các vấn đề quản lý, thực thi, kiểm soát, … hoạt động quy hoạch không gian biển nhằm tạo một cơ chế quản lý và thực hiện đồng bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

Bên cạnh đó, hai nghị quyết liên quan đến chiến lược biển của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã ghi nhận đến phương pháp quản lý tổng hợp và sau đó là quản lý biển theo không gian. Cụ thể là Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 ban hành ngày 09/02/2007 chỉ mới bước đầu đề cập đến việc quản lý tổng hợp biển thông qua nội dung định hướng nhiệm vụ và giải pháp rằng “triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh” và “nghiên cứu, đề xuất về cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp, quản lý thống nhất về biển”. Đến Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành ngày 22/10/2018, quy hoạch không gian biển đã được đề cập đến như là một chủ trương lớn và là một khâu đột phá: “Quy hoạch không gian biển theo các vùng bảo vệ - bảo tồn, vùng đệm và vùng phát triển kinh tế - xã hội để phát triển bền vững kinh tế biển trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, bản sắc văn hóa, tính đa dạng của hệ sinh thái, bảo đảm tính liên kết vùng, giữa địa phương có biển và không có biển”.

Một số nghị định tiêu biểu liên quan đến quy hoạch không gian biển gồm: Nghị định 161/2003/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới biển; Nghị định 25/2009/NĐ-CP về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường tại các vùng ven biển, vùng biển và hải đảo Việt Nam; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; …

Một số thông tư tiêu biểu liên quan đến quy hoạch không gian biển gồm: Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; …

Ngoài ra, một số văn bản pháp quy có liên quan đến quy hoạch không gian biển đáng chú ý gồm: Quyết định số 2295/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 17/1/22014; Quyết định 1517/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/08/2014; Quyết định 1517/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/8/2014; Công văn 2613/VPCP-KTTH về quy hoạch, thành lập Khu kinh tế ven biển do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 27/04/2011; Công văn 6588/BGTVT-KHĐT Quy hoạch phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam ngày 15/10/2007; Công văn 2613/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch, thành lập các Khu kinh tế ven biển ngày 27/4/2011; Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/07/2015; …

Đối với quy hoạch không gian biển ở cấp độ vùng, có thể kể đến một số văn bản tiêu biểu như: Quyết định 158/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 865/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 ngày 10/7/2008; Công văn 8774/BGTVT-KHĐT quy hoạch cảng biển thuộc địa phận các Tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 2/12/2008; Quyết định 865/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 ngày 10/07/2008; Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020 ngày 3/2/2009; Quyết định 423/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 11/04/2012; Quyết định 2295/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 2369/QĐ-BGTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngày 29/7/2016; Quyết định 2368/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (nhóm 2) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngày 29/7/2016; Quyết định 2370/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngày 29/7/2016; …

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương của 28 tỉnh thành có biển của Việt Nam đều đã ban hành một số văn bản liên quan đến quy hoạch không gian biển, cụ thể: 

(1) Ở Quảng Ninh: Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 ngày 12/12/2012; Quyết định số 1588/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 ngày 28/7/2014; Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 04/07/2014; Quyết định số 3296/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển và Hải đảo Quảng Ninh ngày 20/10/2015; Quyết định số 4209/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 15/12/2016; Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngày 13/12/2017; Quyết định số 199/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngày 23/1/2018; … 

(2) Ở Hải Phòng: Quyết định số 1448/QĐ-TTg điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 16/9/2009; Công văn 3292/BNN-TCTS bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển cấp quốc gia Bạch Long Vỹ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 26/09/2012; Quyết định số 210/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt đề án Quy hoạch không gian biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 15/02/2012; Quyết định số 821/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngày 6/7/2018; Quyết định 821/QĐ-TTg quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ngày 6/7/2018; Quyết định 535/QĐ-TTg 2018 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 15/5/2018; … 

 (3) Ở Thái Bình: Quyết định số 3167/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Bình đến năm 2020 ngày 31/12/2012; Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế biển và khu vực ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ngày 8/7/2014; …

(4) Ở Nam Định: Quyết định số 2701/QĐ-UBND quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 31/12/2014; Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 01/8/2017; …

(5) Ở Ninh Bình: Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ngày 26/4/2016; Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ngày 22/12/2017; …

(6) Ở Thanh Hóa: Quyết định 4294/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn ngày 26/10/2015; Quyết định 2525/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 ngày 17/7/2017; …

(7) Ở Nghệ An: Nghị quyết 244/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 ngày 20/12/2008; Quyết định 6000/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành ngày 31/12/2008; Kế hoạch số 159/KH-UBND, Bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo tỉnh Nghệ An năm 2016 ngày 22/3/2016; Quyết định 3699/QĐ-BGTVT năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và sau năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/12/2017; …

(8) Ở Hà Tĩnh: Quyết định 904/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng quy hoạch chung Khu công nghiệp - cảng biển Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/20/1997; Quyết định 3095/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1/2.000 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 30/10/2016; …

(9) Ở Quảng Bình: Quyết định 31/2006/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 27/6/2006; Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 ngày 18/13/2013; … 

(10) Ở Quảng Trị: Quyết định 79/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến 2015 có tính đến năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 23/11/2006; Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 25/12/2007; … 

(11) Ở Thừa Thiên – Huế: Quyết định số 2293/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ Thừa Thiên – Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngày 5/12/2012; Quyết định 628/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân vùng sử dụng đất các bãi tắm, điểm vui chơi giải trí cộng đồng bền vững vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 ngày 3/4/2013; …

(12) Ở Đà Nẵng: Quyết định 2536/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư dọc tuyến thoát nước Thọ Quang - Biển Đông do thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 23/4/2014; Quyết định 6117/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án mở rộng khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa thành phố Đà Nẵng ngày 8/9/2016; … 

(13) Ở Quảng Nam: Quyết định số 113/QĐ-UBND phê duyệt xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 2030 ngày 10/1/2014; Quyết định số 494/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 16/2/2017; … 

(14) Ở Quảng Ngãi: Kế hoạch 98/KH-UBND quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022 ngày 6/7/2018; … 

(15) Ở Bình Định: Quyết định 870/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/5/2016; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 ngày 22/7/2016; … 

(16) Ở Phú Yên: Quyết định 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung tỉnh Phú Yên; …

(17) Ở Khánh Hòa: Quyết định 2972/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - Khu bến cảng Đầm Môn (phía Bắc vịnh Vân Phong) thuộc cảng biển Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 5/8/2014; … 

(18) Ở Ninh Thuận: quyết định 244/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ngày 2/10/2013; … 

(19) Ở Bình Thuận: Nghị quyết số 47/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phân bố và bảo vệ tài nguyên dưới đất vùng cát ven biển tỉnh Bình Thuận ngày 6/4/2018; 

(20) Ở Bà Rịa – Vũng Tàu: Kế hoạch số 50/KH-UBND khảo sát xác định phạm vi khu vực biên giới biển, khu vực hạn chế hoạt động, vùng cấm trong khu vực biên giới biển và vị trí, số lượng các loại biển báo trong khu vực biên giới theo thông tư 162/2016/TT-BQP ngày 16/6/2017; …

(21) Ở Thành phố Hồ Chí Minh: Công văn 9285/VPCP-KTN quy mô lập Quy hoạch phân khu Khu vực ven biển Cần Giờ 2016 ngày 28/10/2016; … 

(22) Ở Tiền Giang: Nghị quyết 64/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 12/12/1013; Quyết định 870/QĐ-UBND năm 2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành ngày 10/4/2015; …

(23) Ở Bến Tre: Quyết định số 2943/QĐ-UBND phê duyệt đề cương dự án "Phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"; …

(24) Ở Trà Vinh: Quyết định 487/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ngày 31/3/2017; Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ngày 4/5/2018; …

(25) Ở Sóc Trăng: Quyết định phê duyệt Quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP) huyện Cù Lao Dung ngày 28/12/2016; …

(26) Ở Bạc Liêu: Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành ngày 22/09/2011; Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 6/12/2013; … 

(27) Ở Cà Mau: Quyết định 896/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 30/6/2015; …

(28) Ở Kiên Giang: Công văn số 271/TCBHĐVN-QLKT về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời thống nhất với việc xây dựng và thực hiện "Dự án Phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng biển và ven biển tỉnh Kiên Giang" ngày 21/4/2015; … 

Ngoài hệ thống pháp luật và chính sách quốc gia, một số điều ước quốc tế có liên quan đến quy hoạch không gian biển mà Việt Nam đã là thành viên gồm: Công ước Ramsar về Các vùng đất ngập nước có thầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước năm 1971; Công ước về Bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 1972; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Công ước về Đa dạng sinh học năm 1992; … Trong đó, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 có vai trò là tiền đề trong việc tiếp cận biển và đại dương theo không gian, phân định các vùng biển thành từng vùng có quy chế pháp lý khác nhau.

Bên cạnh đó Việt Nam cũng đã tiến hành hợp tác quốc tế trong công tác quy hoạch không gian biển, có thể kể đến các chương trình hợp tác quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như: 

Một là, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hỗ trợ cho ngành thuỷ sản Việt Nam dự án “Nguồn lợi ven bờ vì sự phát triển bền vững” với tổng kinh phí là 117 triệu USD;

Hai là, quản lý tổng hợp vùng bờ biển ở các vùng biển Đông Á với sự hỗ trợ của PEMSEA;

Ba là, dự án trợ cấp nhỏ của Sida về quản lý khu dự trữ sinh quyển vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng;

Bốn là, dự án Việt Nam – Hà Lan về Quản lý Tổng hợp Đới bờ (ICZM) từ 2000-2005 với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Hà Lan và đã tổ chức được 3 nghiên cứu trình diễn ở các tỉnh ven biển: Nam Định (Miền Bắc), Thừa Thiên- Huế (Miền Trung) và Bà Rịa -Vũng Tàu (Miền Nam);

 Năm là, dự án Việt Nam - Trung tâm nghề Cá Thế giới về hỗ trợ quản lý tổng hợp ven biển cho Việt Nam (2005-2006), tập trung vào viêc xây dựng cẩm nang tập huấn về quản lý tổng hợp ven biển cho các tỉnh duyên hải Việt Nam;

Sáu là, dự án Việt Nam - Hoa Kỳ về xây dựng năng lực quản lý tổng hợp ven biển cho Việt Nam tại Vịnh Bắc Bộ, do NOAA-Hoa Kỳ và IUCN tài trợ. Dự án được thực hiện từ năm 2003 với 3 pha, và pha III về phân vùng sử dụng không gian và quy hoạch quản lý ở vùng bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng (2011 - 2013);

Bảy là, từ 2011 – 2013, trong khuôn khổ của các hoạt động COBSEA, dự án Sida-COBSEA-UNEP về “Quy hoạch Không gian Vùng bờ - Phòng chống Thiên tai và Phát triển Bền vững” ở các vùng biển Đông Á.

Còn nữa

Lê Thị Xuân Phương