Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo khoa

No image
  • Nguyễn Thị Thuận
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Trình độ: Tiến Sĩ
  • Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Luật kinh tế
  • Chuyên ngành: Luật kinh tế
  • Email: nguyenthithuan@dtu.edu.vn