Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo khoa

No image
  • Nguyễn Thị Thu Hồng
  • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
  • Trình độ: Thạc sĩ
  • Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Tư pháp
  • Chuyên ngành: Luật lao động, luật hình sự, luật dân sự
  • Email: nguyenthihong270295@gmail.com