Cơ cấu tổ chức

Giảng viên

No image
  • Lương Thị Bích Ngân
  • Chức vụ:
  • Trình độ: Thạc Sĩ
  • Kiêm nhiệm: Giảng viên
  • Chuyên ngành: Luật kinh tế
  • Email: bichngan2603@gmail.com